واحد سازماني : دبستان 

عنوان پست / شغل : معلم  

 

شرح وظايف : 

 شاغل اين پست زير نظر مدير مدرسه بشرح زير انجام وظيفه مي نمايد :

ـ كوشش و اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملاً آموزنده و پرورش دهنده در كلاس منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي بطوريكه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد .

ـ كوشش در ايجاد روحيه نظم و تربيت و دقت و همكاري و تعاون در دانش آموزان و علاقمند نمودن آنان به تحقيق و تفحص .

ـ اجراي برنامه هاي آموزشي ـ پرورشي مصوب  تدريس بموقع كليه مواد برنامه طبق جدول ساعت كارهفتگي و با زمان بندي سالانه و اهتمام در بهبود كيفيت آموزشي از طريق بكار گرفتن شيوه ها و روشهاي جديدي تدريس با استفاده از وسايل كمك آموزشي و تهيه طرح درس .

ـ فراهم كردن موجبات ارزشيابي بموقع از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و تجزيه و تحليل نتايج آنان و شناسائي علل پيشرفت يا عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير لازم جهت رفع نقاط ضعف يادگيري دانش آموزان .

ـ انجام ارزشيابي هاي تشخيصي ، تدريجي و پاياني برابرآئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط .

ـ دقت در برگزاري امتحانات شفاهي و عملي دانش آموزان .

ـ تصحيح دقيق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلي يا نهائي برحسب مورد برابر دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش .

ـ رسيدگي مستمر به تكاليف دانش آموزان و سعي در حسن خط و بهبود كار آنان .

ـ تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شركت در شوراهاي آموزشي ـ پرورشي مدرسه و گردهمائي ها و دوره هاي كارآموزي و ارائه پيشنهادهاي لازم .

ـشرك فعالانه در گروههاي آموزشي مربوط و تبادل نظر با ساير كاركنان در اجراي بهتر برنامه هاي درسي و ارائه پيشنهادهاي لازم .

ـ پيشنهادهاي لازم در مورد برنامه هاي درسي پرورشي ، روشها و وسايل و اجراي مصوبات شوراها در حدود مقررات مربوط .

ـ همكاري و تبادل نظر با اولياء دانش آموزان در موارد لازم بمنظور آگاهي از وضع رفتار و تحصيلات دانش آموزان و راهنمائي خانواده ها براي چاره جوئي دشورايها و مسائل تحصيلي دانش آموزان با اطلاع مدير مدرسه .

ـ رسيدگي مرتب به كيفيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ثبت نمرات آنان براساس مفاد آئين نامه امتحانات انجام آزمايشها و كارهاي علمي لازم با توجه به محتواي كتب درسي مربوط .

ـ ثبت خلاصه اي از آزمايشهاي انجام شده و نتايج آن توسط دانش آموزان يا معلم در دفتر مربوط .

ـ دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذكر مطالب لازم به آنان در اين زمينه .

ـ شركت فعال در جلسات شوراي معلمان و اظهار نظر و ارائه پيشنهادهاي لازم .

ـ توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان و توجه لازم موردي به دانش آموزاني كه در يادگيري نارسائيهايي دارند و يا ديرآموز هستند .

ـ سعي در شناسائي ناهنجاريهاي رفتاري و نارسائيهاي اخلاقي و مشكلات خانوادگي دانش آموزان و همكاري با مدير و ديگر مسئولين و اولياء در جهت اصلاح و رفع مشكل آنان .

ـ همكاري و معاضدت با مدير و معاون و ساير معلمان مدرسه در اجراي ضوابط و مقررات دستورالعملها و بخشنامه ها .

ـ همكاري و مساعدت لازم با مسئولين و حضور بموقع در مدرسه در جريان برگزاري امتحانات .

ـ رسيدگي مرتب به حضور و غياب دانش آموزان و ارائه گزارشهاي لازم به اولياء مدرسه .

ـ ورود به كلاس قبل از دانش آموزان و خروج از كلاس بعد از آنان و عنداللزوم همكاري با معاونت مدرسه براي مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفريح .

ـ حضور در جلسات برگزاري امتحانات داخلي و نهائي به عنوان مراقبت يا ناظر ، يا مسئول حوزه يا برحسب مسئوليتي كه طبق دستورالعمل هاي صادره از سوي آموزش و پرورش به وي محول ميگردد .

ـ همكاري در تشكيل و تنظيم پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان .

ـ انتقال و ثبت نمرات امتحاني در ليست معلم و كنترل آن و تحويل بموقع به مدير مدرسه پس از امضاء .

ـ انجام ساير امور ارجاعي مربوط .

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ساعت 19:7  توسط فرشته لطف ابادی |